Voorwaarden / Disclaimer

Disclaimer

Deze site is met de uiterste zorg gemaakt door Patcham Diensten©. Toch kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de gegevens en (in sommige gevallen) snel veranderende informatie. Gebruik is op eigen verantwoording en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleent. Het bezoeken van onze website gebeurt op vrijwillige basis.

 

Algemene Voorwaarden voor www.patcham.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.patcham.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Patcham Diensten© . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Patcham Diensten© is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Patcham Diensten©.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Patcham Diensten© te mogen claimen of te veronderstellen.

Patcham Diensten© streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.patcham.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Patcham Diensten© aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.patcham.nl op deze pagina.